REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.BYLIGHT.PL  

Sprzedawane i prezentowane żarówki dekoracyjne Edisona zgodnie z dyrektywą 2005/32/we przeznaczone są do specjalnego zastosowania, nie są przeznaczone do użytku domowego.

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

4. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności” i „Warunkach i Cenniku Dostaw”;

5. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.bylight.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów

6. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, w tym w szczególności żarówki, kolorowe przewody, oprawki, lampy, akcesoria elektryczne.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu

8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

10. Właściciel Sklepu – Paweł Nastański prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Bylight z siedzibą przy ul. Burakowskiej 15, 01-066 w Warszawie, NIP: 125-139-20-15, REGON: 147424625, działająca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

11. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.bylight.pl prowadzony jest przez Bylight Paweł Nastański, tj. Właściciela Sklepu.

2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

◦ warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,

◦ zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary, oraz

◦ procedurę reklamacyjną.

5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony http://bylight.pl/regulamin/

 

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

◦ posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows, IOS, OSX

◦ zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt. a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, oraz

◦ posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

 

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

1. W celu zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.bylight.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.

2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów do koszyka.

3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

◦ imię, nazwisko albo nazwa firmy,

◦ NIP (w przypadku Klientów, innych niż osoby fizyczne),

◦ adres zamieszkania albo siedziba (tj. ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj),

◦ numer telefonu,

◦ adres e-mail.

4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest ponadto określić czy dokonuje zakupów jako osoba prywatna czy jako przedsiębiorca, jak również wskazać adres dostawy wybranych Towarów, dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary oraz sposobu ich dostawy.

5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności za zamówione Towary oraz miejsca i formy ich dostawy.

6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać następujące informacje:

◦ określenie liczby i rodzaju zamówionych Towarów,

◦ cena Towaru oraz koszty dostawy,

◦ dane osobowe zamawiającego Klienta,

◦ formę odbioru i adres dostawy zamówionego Towaru.

7. W celu wysłania Zamówienia w treści zgodnej z powiadomieniem wskazanym w ust. 6 powyżej, konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu poprzez kliknięcie przycisku „Przeczytałem i akceptuję regulamin”, a następnie kliknięcie na przycisk „Złóż zamówienie” a potem “Potwierdzam”.

8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

9. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

10. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 9 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.

2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  • Przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu – na przelewie w polu „Tytułem”, prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu.
  • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań

4. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Klienta Właściciel Sklepu wystawia faktury VAT.

 

VI. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY 

1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i realizowana jest w formie przesyłki kurierskiej.

2. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia.

3. W przypadku, gdyby dostawa zamówionego Towaru miała nastąpić poza granice Rzeczpospolitej Polskiej prosimy o kontakt mailowy celem ustalenia formy i kosztów dostawy.

 

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne i fabrycznie nowe.

2. Właściciel Sklepu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Sklepu na adres e-mail sklep@bylight.pl

4. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.

5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia. 

 

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu zgłaszanych przez Klientów.

2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail sklep@bylight.pl.

3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.

4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

 

IX. ZWROTY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225), Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: ByLight.pl ul. Burakowska 15, 01-066 Warszawa lub na adres poczty internetowej sklep@bylight.pl

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

3. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres: ByLight.pl ul. Burakowska 15, 01-066 Warszawa.

4. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.

5. W przypadku Lampki Lumica, malowanych na zamówienie lamp ByLight,malowanych na zamówienie kinkietów ByLight, malowanych na zamówienie lamp restaurowanych, girland zbudowanych według specyfikacji Klienta oraz innych lamp produkowanych według specyfikacji Klienta  – w związku z faktem, iż jest to produkt składany na Państwa konkretne zamówienie – wybór podstawki, koloru ceramiki i przewodu, koloru oraz kształtu podzespołów wyprodukowanych na specjalne zamówienie Klienta nie ma możliwości zwrotu towaru, jeśli ten nie jest uszkodzony lub nie posiada wad produkcyjnych.

6. W przypadku zakupu przewodów (kolorowe kable) – w związku z faktem, iż jest to produkt docinany zgodnie z Państwa zamówieniem, nie ma możliwości zwrotu towaru.

7. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.

8. Koszt odesłania Towaru oraz opakowania pokrywa Klient. 

9. W paczce ze zwracanym towarem poza protokolem zwrotu towaru musi znaleźć się również oryginał paragonu.

 

X. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

◦ niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

◦ korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,

◦ niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),

◦ korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,

◦ korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.

2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie.

3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://bylight.pl/regulamin/

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU WWW.BYLIGHT.PL.

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, przez ich Administratora.

2. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu, tj. Paweł Nastański, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Właściciel Sklepu przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Właściciel Sklepu, jako Administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Z zastrzeżeniem zapisów ust. 12-16 poniżej, Właściciel Sklepu Internetowego przetwarza dane osobowe Użytkowników (tj. imię, nazwisko Użytkownika, adres, w tym: nazwa ulicy, numer domu lub mieszkania, miasto, kod, kraj oraz adres e-mail, numer telefonu Użytkownika oraz adres wysyłki, jeżeli jest inny niż ten, o którym mowa powyżej) w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i wykonania umowy sprzedaży, w tym do jej nawiązania, ukształtowania bądź zmiany jej treści, a także jej rozwiązania.

5. Adres e-mail Użytkownika wykorzystywany jest także w celach marketingowych, w szczególności do wysyłki newslettera, pod warunkiem jednakże, że na takie działania Użytkownik wyrazi zgodę.

6. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 4 powyżej jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego i składanie w jego ramach zamówień.

7. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, o której mowa w ust. 5 powyżej, nie jest konieczne do korzystania ze Sklepu Internetowego i składania w jego ramach zamówień.

8. Właściciel Sklepu Internetowego może wskazać inne niż podane w ust. 4 powyżej dane osobowe Użytkowników służące realizacji określonych czynności w trakcie dokonywania przez nich zakupów w Sklepie Internetowym, z tym zastrzeżeniem, iż mogą być one przetwarzane wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną po powiadomieniu go przez Właściciela Sklepu Internetowego o kategorii tychże danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o ich odbiorcach, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.

9. Użytkownik ma prawo do modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych w każdym czasie poprzez zmianę ustawień swojego konta lub poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail sklep@bylight.pl.

10. Użytkownik ma prawo odwołać w każdym czasie udzieloną uprzednio Właścicielowi Sklepu Internetowego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym także dla celów marketingowych, poprzez zmianę ustawień swojego konta lub poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail sklep@bylight.pl. Po usunięciu danych osobowych Użytkownika, Właściciel Sklepu nie jest uprawniony do ich dalszego przetwarza, chyba że takie uprawnienie wynikać będzie z właściwych przepisów prawa.

11. Właściciel Sklepu jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych Użytkowników wyłącznie podmiotom, które zostały do tego upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa.

12. W związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego, Właściciel Sklepu jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania ze sklepu, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Sklepu, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.

13. Poza danymi wskazanymi w ust. 12 powyżej, Sklep Internetowy w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies podczas samego korzystania ze sklepu Internetowego. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

14. Pliki cookies wykorzystywane są przez Właściciela Sklepu wyłącznie w celu obsługi Sklepu Internetowego, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić serwis Sklepu Internetowego dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki tego serwisu.

15. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o osobach odwiedzających Sklep Internetowy.

16. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plikówcookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:

◦ w przeglądarce Internet Explorer,

◦ w przeglądarce Mozilla Firefox,

◦ w przeglądarce Chrome,

◦ w przeglądarce Opera, albo

◦ w przeglądarce Safari albo innej kompatybilnej

z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 

WARUNKI I CENNIK DOSTAW.

1. Zamówione Towary dostarczamy na terytorium Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na adres wskazany w formularzu zamówienia.

2. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w podanym czasie z przyczyn od nas niezależnych, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

3. Czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską wynosi zwykle od 1 do 3 dni roboczych.

4. Jeśli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronach, kontaktujemy się z Kupującym, by poinformować go o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z zamówienia Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.

5. Koszt wysyłki zostanie doliczony do produktów znajdujących się w Państwa koszyku. Obie kwoty składają się na ostateczny koszt zamówienia.

6. Koszt wysyłki za pomocą kuriera wynosi 18,00 zł brutto.

7. Istnieje możliwość przesłania towaru poza granicę Polski. Prosimy o kontakt, gdyż koszt jest każdorazowo ustalany indywidualnie, zależnie od wagi zamówienia i kraju dostawy.

 

Pobierz Protokół Zwrotu Towaru